aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ui/qt/wireshark_sv.ts
diff options
context:
space:
mode:
authorGerald Combs <gerald@wireshark.org>2019-12-15 08:20:34 +0000
committerGerald Combs <gerald@wireshark.org>2019-12-15 08:20:38 +0000
commiteffe6ddacabad5a9bf08eaf0bb910bbe44813b03 (patch)
treec6361417fc73b041f537f899ad87e59467573ece /ui/qt/wireshark_sv.ts
parent6d7e98dd2b8fe577af3985611a922f9905a1a262 (diff)
[Automatic update for 2019-12-15]
Update manuf, services enterprise numbers, translations, and other items. Change-Id: Id1d9cd2c1f311247df53f41397169ce0490bf7a7 Reviewed-on: https://code.wireshark.org/review/35443 Reviewed-by: Gerald Combs <gerald@wireshark.org>
Diffstat (limited to 'ui/qt/wireshark_sv.ts')
-rw-r--r--ui/qt/wireshark_sv.ts432
1 files changed, 58 insertions, 374 deletions
diff --git a/ui/qt/wireshark_sv.ts b/ui/qt/wireshark_sv.ts
index b729060173..e206516808 100644
--- a/ui/qt/wireshark_sv.ts
+++ b/ui/qt/wireshark_sv.ts
@@ -1170,325 +1170,10 @@
</message>
</context>
<context>
- <name>CaptureInterfacesDialog</name>
- <message>
- <source>Input</source>
- <translation type="vanished">Indata</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Interface</source>
- <translation type="vanished">Gränssnitt</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Traffic</source>
- <translation type="vanished">Trafik</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Capture Filter</source>
- <translation type="vanished">Fångstfilter</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;You probably want to enable this. Usually a network card will only capture the traffic sent to its own network address. If you want to capture all traffic that the network card can &amp;quot;see&amp;quot;, mark this option. See the FAQ for some more details of capturing packets from a switched network.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Du vill troligen aktivera detta. Vanligen kommer ett nätverkskort endast fånga trafiken som skickas till dess egen nätverksadress. Om du vill fånga all trafik som nätverkskortet kan &amp;quot;se&amp;quot;, markera detta alternativ. Se FAQ:n för lite fler detaljer om att fånga paket från ett switchat nätverk.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Output</source>
- <translation type="vanished">Utdata</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Output format:</source>
- <translation type="vanished">Utdataformat:</translation>
- </message>
- <message>
- <source>pcapng</source>
- <translation type="vanished">pcapng</translation>
- </message>
- <message>
- <source>pcap</source>
- <translation type="vanished">pcap</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Browse…</source>
- <oldsource>Browse...</oldsource>
- <translation type="vanished">Bläddra…</translation>
- </message>
- <message>
- <source>File:</source>
- <translation type="vanished">Fil:</translation>
- </message>
- <message>
- <source>megabytes</source>
- <oldsource>Megabytes</oldsource>
- <translation type="vanished">megabyte</translation>
- </message>
- <message>
- <source>kilobytes</source>
- <oldsource>Kilobytes</oldsource>
- <translation type="vanished">kilobyte</translation>
- </message>
- <message>
- <source>seconds</source>
- <translation type="vanished">sekunder</translation>
- </message>
- <message>
- <source>minutes</source>
- <translation type="vanished">minuter</translation>
- </message>
- <message>
- <source>hours</source>
- <translation type="vanished">timmar</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Show capture information during live capture</source>
- <translation type="vanished">Visa fångstinformation under live-fångst</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Stop capturing after the specified number of packets have been captured.</source>
- <translation type="vanished">Sluta fånga efter att det angivna antalet paket har infångats.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Stop capturing after the specified amount of data has been captured.</source>
- <translation type="vanished">Sluta fånga efter att den angivna mängden data har infångats.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Stop capturing after the specified amount of data has been captured.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Sluta fånga efter att den angivna mängden data har infångats.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>packets</source>
- <translation type="vanished">paket</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Link-layer Header</source>
- <translation type="vanished">Länknivåhuvud</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Promiscuous</source>
- <translation type="vanished">Promiskuös</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Snaplen (B)</source>
- <translation type="vanished">Provlängd (B)</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Buffer (MB)</source>
- <translation type="vanished">Buffert (MB)</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Monitor Mode</source>
- <translation type="vanished">Monitorläge</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Enable promiscuous mode on all interfaces</source>
- <oldsource>Capture in promiscuous mode on all interfaces</oldsource>
- <translation type="vanished">Aktivera promiskuöst läge för alla gränssnitt</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Show and hide interfaces, add comments, and manage pipes and remote interfaces.</source>
- <translation type="vanished">Visa och dölj gränssnitt, lägg till kommentarer och hantera rör och fjärrgränssnitt.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Manage Interfaces…</source>
- <oldsource>Manage Interfaces...</oldsource>
- <translation type="vanished">Hantera gränssnitt…</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Capture filter for selected interfaces:</source>
- <oldsource>Capture Filter for selected Interfaces:</oldsource>
- <translation type="vanished">Fångsfilter för valda gränssnitt:</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Compile BPFs</source>
- <translation type="vanished">Kompilera BPF:er</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter the file name to which captured data will be written. By default, a temporary file will be used.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Ange filnamnet som infångad data skall skrivas till. Som standard kommer en temporärfil användas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Capture to a permanent file</source>
- <translation type="vanished">Fånga till en permanent fil</translation>
- </message>
- <message>
- <source>gigabytes</source>
- <oldsource>Gigabytes</oldsource>
- <translation type="vanished">gigabyte</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Switch to the next file after the specified number of packets have been captured.</source>
- <translation type="vanished">Byt till nästa fil efter det angivna antalet paket har infångats.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Instead of using a single capture file, multiple files will be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The generated file names will contain an incrementing number and the start time of the capture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NOTE: If enabled, at least one of the new-file criteria MUST be selected.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Istället för att använda en enda fångstfil kommer flera filer skapas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De genererade filnamnen kommer innehålla ett ökande nummer och starttidpunkten för fångsten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OBS: om aktiverat MÅSTE åtminstone av kriterierna för ny fil väljas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Create a new file automatically…</source>
- <translation type="vanished">Skapa en ny fil automatiskt …</translation>
- </message>
- <message>
- <source>after</source>
- <translation type="vanished">efter</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Switch to the next file after the file size exceeds the specified file size.</source>
- <translation type="vanished">Byt till nästa fil efter att filstorleken överskrider den angivna filstorleken.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Switch to the next file when the time capturing to the current file exceeds the specified time.</source>
- <translation type="vanished">Byt till nästa fil när tiden under vilken fångsten gjorts till den nuvarande filen överskrider den angivna tiden.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>when time is a multiple of</source>
- <translation type="vanished">när tiden är en multipel av</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Switch to the next file when the (wall clock) time is an even multiple of the specified interval.
-For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</source>
- <translation type="vanished">Byt till nästa fil när (väggklocks)tiden är en jämn multipel av det angivna intervallet
-Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid hel timma.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;After capturing has switched to the next file and the given number of files has exceeded, the oldest file will be removed.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Efter att infångandet har bytt till nästa fil och det angivna antalet filer har överskridits tas den äldsta filen bort.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Use a ring buffer with </source>
- <translation type="vanished">Använd en ringbuffert med </translation>
- </message>
- <message>
- <source>files</source>
- <translation type="vanished">filer</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Options</source>
- <translation type="vanished">Flaggor</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Display Options</source>
- <translation type="vanished">Visningsflaggor</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Using this option will show the captured packets immediately on the main screen. Please note: this will slow down capturing, so increased packet drops might appear.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Används denna flagga kommer infångade paket visas omedelbart på huvudskärmen. Observera: detta kommer sakta ned fångandet, så fler paket kan komma att släppas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Update list of packets in real-time</source>
- <translation type="vanished">Uppdatera paketlistan i realtid</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;This will scroll the &amp;quot;Packet List&amp;quot; automatically to the latest captured packet, when the &amp;quot;Update list of packets in real-time&amp;quot; option is used.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Detta kommer rulla &amp;quot;Paketlistan&amp;quot; automatiskt till det sista fångade paketet, när flaggan &amp;quot;Uppdatera paketlistan i realtid&amp;quot; används.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Automatically scroll during live capture</source>
- <translation type="vanished">Rulla automatiskt under live-fångst</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Show the capture info dialog while capturing.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Visa fångstinformationsdialogen under fångandet.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Name Resolution</source>
- <translation type="vanished">Namnuppslagning</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Perform MAC layer name resolution while capturing.</source>
- <translation type="vanished">Utför namnuppslagning på MAC-nivå under fångandet.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Resolve MAC Addresses</source>
- <translation type="vanished">Slå upp MAC-adresser</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Perform network layer name resolution while capturing.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Utför namnuppslagning på nätverksnivå under fångandet.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Resolve network names</source>
- <translation type="vanished">Slå upp nätverksnamn</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Perform transport layer name resolution while capturing.</source>
- <translation type="vanished">Utför namnuppslagning på transportnivån under fångandet.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Resolve transport names</source>
- <translation type="vanished">Slå upp transportnamn</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Stop capture automatically after…</source>
- <oldsource>Stop capture automatically after...</oldsource>
- <translation type="vanished">Sluta fånga automatiskt efter …</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Stop capturing after the specified amount of time has passed.</source>
- <translation type="vanished">Sluta fånga efter den angivna tidsrymden har passerat.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Stop capturing after the specified number of packets have been captured.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Sluta fånga efter att det angivna antalet paket har fångats.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Stop capturing after the specified number of files have been created.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Sluta fånga efter att det angivna antalet filer har skapats.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Capture Interfaces</source>
- <translation type="vanished">Fångstgränssnitt</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Start</source>
- <translation type="vanished">Starta</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Leave blank to use a temporary file</source>
- <translation type="vanished">Lämna tomt för att använda en temporärfil</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Specify a Capture File</source>
- <translation type="vanished">Ange en fångstfil</translation>
- </message>
- <message>
- <source>%1: %2</source>
- <translation type="vanished">%1: %2</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Addresses</source>
- <translation type="vanished">Adresser</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Address</source>
- <translation type="vanished">Adress</translation>
- </message>
- <message>
- <source>no addresses</source>
- <translation type="vanished">inga adresser</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Error</source>
- <translation type="vanished">Fel</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Multiple files: Requested filesize too large. The filesize cannot be greater than 2 GiB.</source>
- <oldsource>Multiple files: Requested filesize too large! The filesize cannot be greater than 2 GiB.</oldsource>
- <translation type="vanished">Flera filer: den begärda filstorleken är för stor. Filstorleken får inte vara större än 2 GiB.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Multiple files: No capture file name given. You must specify a filename if you want to use multiple files.</source>
- <oldsource>Multiple files: No capture file name given! You must specify a filename if you want to use multiple files.</oldsource>
- <translation type="vanished">Flera filer: inget fångstfilnamn angivet. Du måste ange ett filnamn ifall du vill använda flera filer.</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Multiple files: No file limit given. You must specify a file size, interval, or number of packets for each file.</source>
- <translation type="vanished">Flera filer: ingen filgräns angiven. Du måste ange en filstorlek, ett intervall eller ett antal paket för varje fil.</translation>
- </message>
-</context>
-<context>
<name>CaptureOptionsDialog</name>
<message>
<source>Input</source>
- <translation type="unfinished">Indata</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Interface</source>
@@ -1496,11 +1181,11 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Traffic</source>
- <translation type="unfinished">Trafik</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Link-layer Header</source>
- <translation type="unfinished">Länknivåhuvud</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Promiscuous</source>
@@ -1528,35 +1213,35 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Enable promiscuous mode on all interfaces</source>
- <translation type="unfinished">Aktivera promiskuöst läge för alla gränssnitt</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show and hide interfaces, add comments, and manage pipes and remote interfaces.</source>
- <translation type="unfinished">Visa och dölj gränssnitt, lägg till kommentarer och hantera rör och fjärrgränssnitt.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Manage Interfaces…</source>
- <translation type="unfinished">Hantera gränssnitt…</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Capture filter for selected interfaces:</source>
- <translation type="unfinished">Fångsfilter för valda gränssnitt:</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compile BPFs</source>
- <translation type="unfinished">Kompilera BPF:er</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Output</source>
- <translation type="unfinished">Utdata</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter the file name to which captured data will be written. By default, a temporary file will be used.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Ange filnamnet som infångad data skall skrivas till. Som standard kommer en temporärfil användas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Capture to a permanent file</source>
- <translation type="unfinished">Fånga till en permanent fil</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File:</source>
@@ -1568,31 +1253,31 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Output format:</source>
- <translation type="unfinished">Utdataformat:</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>pcapng</source>
- <translation type="unfinished">pcapng</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>pcap</source>
- <translation type="unfinished">pcap</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Instead of using a single capture file, multiple files will be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The generated file names will contain an incrementing number and the start time of the capture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NOTE: If enabled, at least one of the new-file criteria MUST be selected.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Istället för att använda en enda fångstfil kommer flera filer skapas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De genererade filnamnen kommer innehålla ett ökande nummer och starttidpunkten för fångsten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OBS: om aktiverat MÅSTE åtminstone av kriterierna för ny fil väljas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Create a new file automatically…</source>
- <translation type="unfinished">Skapa en ny fil automatiskt …</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>after</source>
- <translation type="unfinished">efter</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Switch to the next file after the specified number of packets have been captured.</source>
- <translation type="unfinished">Byt till nästa fil efter det angivna antalet paket har infångats.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>packets</source>
@@ -1600,97 +1285,96 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Switch to the next file after the file size exceeds the specified file size.</source>
- <translation type="unfinished">Byt till nästa fil efter att filstorleken överskrider den angivna filstorleken.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>kilobytes</source>
- <translation type="unfinished">kilobyte</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>megabytes</source>
- <translation type="unfinished">megabyte</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>gigabytes</source>
- <translation type="unfinished">gigabyte</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Switch to the next file when the time capturing to the current file exceeds the specified time.</source>
- <translation type="unfinished">Byt till nästa fil när tiden under vilken fångsten gjorts till den nuvarande filen överskrider den angivna tiden.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>seconds</source>
- <translation type="unfinished">sekunder</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>minutes</source>
- <translation type="unfinished">minuter</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>hours</source>
- <translation type="unfinished">timmar</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>when time is a multiple of</source>
- <translation type="unfinished">när tiden är en multipel av</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Switch to the next file when the (wall clock) time is an even multiple of the specified interval.
For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</source>
- <translation type="unfinished">Byt till nästa fil när (väggklocks)tiden är en jämn multipel av det angivna intervallet
-Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid hel timma.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;After capturing has switched to the next file and the given number of files has exceeded, the oldest file will be removed.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Efter att infångandet har bytt till nästa fil och det angivna antalet filer har överskridits tas den äldsta filen bort.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use a ring buffer with </source>
- <translation type="unfinished">Använd en ringbuffert med </translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>files</source>
- <translation type="unfinished">filer</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="unfinished">Alternativ</translation>
</message>
<message>
<source>Display Options</source>
- <translation type="unfinished">Visningsflaggor</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Using this option will show the captured packets immediately on the main screen. Please note: this will slow down capturing, so increased packet drops might appear.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Används denna flagga kommer infångade paket visas omedelbart på huvudskärmen. Observera: detta kommer sakta ned fångandet, så fler paket kan komma att släppas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update list of packets in real-time</source>
- <translation type="unfinished">Uppdatera paketlistan i realtid</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;This will scroll the &amp;quot;Packet List&amp;quot; automatically to the latest captured packet, when the &amp;quot;Update list of packets in real-time&amp;quot; option is used.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Detta kommer rulla &amp;quot;Paketlistan&amp;quot; automatiskt till det sista fångade paketet, när flaggan &amp;quot;Uppdatera paketlistan i realtid&amp;quot; används.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Automatically scroll during live capture</source>
- <translation type="unfinished">Rulla automatiskt under live-fångst</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Show the capture info dialog while capturing.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Visa fångstinformationsdialogen under fångandet.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show capture information during live capture</source>
- <translation type="unfinished">Visa fångstinformation under live-fångst</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name Resolution</source>
- <translation type="unfinished">Namnuppslagning</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Perform MAC layer name resolution while capturing.</source>
- <translation type="unfinished">Utför namnuppslagning på MAC-nivå under fångandet.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Resolve MAC addresses</source>
@@ -1698,47 +1382,47 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Perform network layer name resolution while capturing.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Utför namnuppslagning på nätverksnivå under fångandet.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Resolve network names</source>
- <translation type="unfinished">Slå upp nätverksnamn</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Perform transport layer name resolution while capturing.</source>
- <translation type="unfinished">Utför namnuppslagning på transportnivån under fångandet.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Resolve transport names</source>
- <translation type="unfinished">Slå upp transportnamn</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stop capture automatically after…</source>
- <translation type="unfinished">Sluta fånga automatiskt efter …</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Stop capturing after the specified number of packets have been captured.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Sluta fånga efter att det angivna antalet paket har fångats.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stop capturing after the specified number of packets have been captured.</source>
- <translation type="unfinished">Sluta fånga efter att det angivna antalet paket har infångats.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Stop capturing after the specified number of files have been created.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Sluta fånga efter att det angivna antalet filer har skapats.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Stop capturing after the specified amount of data has been captured.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Sluta fånga efter att den angivna mängden data har infångats.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stop capturing after the specified amount of data has been captured.</source>
- <translation type="unfinished">Sluta fånga efter att den angivna mängden data har infångats.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stop capturing after the specified amount of time has passed.</source>
- <translation type="unfinished">Sluta fånga efter den angivna tidsrymden har passerat.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Capture Options</source>
@@ -1750,11 +1434,11 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Leave blank to use a temporary file</source>
- <translation type="unfinished">Lämna tomt för att använda en temporärfil</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Specify a Capture File</source>
- <translation type="unfinished">Ange en fångstfil</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>%1: %2</source>
@@ -1770,7 +1454,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>no addresses</source>
- <translation type="unfinished">inga adresser</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
@@ -1778,15 +1462,15 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Multiple files: Requested filesize too large. The filesize cannot be greater than 2 GiB.</source>
- <translation type="unfinished">Flera filer: den begärda filstorleken är för stor. Filstorleken får inte vara större än 2 GiB.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Multiple files: No capture file name given. You must specify a filename if you want to use multiple files.</source>
- <translation type="unfinished">Flera filer: inget fångstfilnamn angivet. Du måste ange ett filnamn ifall du vill använda flera filer.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Multiple files: No file limit given. You must specify a file size, interval, or number of packets for each file.</source>
- <translation type="unfinished">Flera filer: ingen filgräns angiven. Du måste ange en filstorlek, ett intervall eller ett antal paket för varje fil.</translation>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>